Krisjuridik: rättsliga befogenheter från olycka till höjd beredskap

2024-05-20

Boken publicerad 2024 av Norstedts Juridik

I ljuset av bland annat klimatförändringar, pandemier och ett osäkrare omvärldsläge har krisjuridiken blivit ett högaktuellt rättsområde. De rättsliga regler och befogenheter som olika aktörer har tillgång till är en avgörande del av samhällets beredskap och hantering av allt från olyckor till kriser och krig. Åtgärder som vidtas behöver ha stöd i rättsordningen och måste vara avvägda på ett sådant sätt att de demokratiska fri- och rättigheterna skyddas.

Krisjuridik är den första systematiska sammanställningen av reglerna inom områdena olycka, fredstida kriser och höjd beredskap och läsaren ges en överblick över hela det spektra av rättsliga regler, befogenheter, aktörer och uppgifter som krisjuridiken innehåller. Boken beskriver också de svenska reglernas framväxt och sätter in dem i ett nordiskt, europeiskt och internationellt sammanhang. Avslutningsvis diskuteras de praktiska och principiella utmaningar som krisjuridiken ställts inför och i framtiden kommer behöva hantera.

Krisjuridik är av intresse för jurister och beslutsfattare i kommuner, regioner, statliga myndigheter samt de som arbetar inom den ideella sektorn och näringslivet med krishantering och beredskap. Den är också utformad för att fungera som lärobok på juristprogrammet såväl som utbildningar med fokus på bland annat krisberedskap och civilt försvar.

Krisjuridik