2018-10-25 / essä / Glänta

Erik Björling & Tormod Otter Johansen 

Lagens sanning och sanningen om lagen

Är sanning ett rättsligt relevant begrepp? Den svenska processrätten skiljer sig från många andra, exempelvis övriga nordiska länders, i det att den inte föreställer sig att den rättsliga processen kan finna en sanning om hur saker verkligen gått till. Men så har det inte alltid varit. De nuvarande svenska domstolsreglerna som kom till under första halvan av 1900-talet grodde i en rättsvetenskaplig mylla som kännetecknades av den så kallade rättsskyddsskolan. Det bärande idealet bakom denna skola var att rättsprocessen skulle resultera i återskapandet av det rättsförhållande som en drabbad part egentligen hade rätt till. Det handlade alltså om att säkerställa skyddet av det sanna rättsförhållandet mellan parterna. Sann”, verklig”, egentlig” och objektiv” har inom rättsvetenskapen ofta använts för att beteckna verkligheten som sådan (tinget i sig). Rättsvetare har försökt hantera detta genom att utveckla flera sanningsbegrepp. …

Läs vidare om rättsvetenskapens olika sanningsbegrepp i Glänta 2.18.